New Land 2013 Ellesmere Island Expediton - 
	John Huston and Tobias Thorleifsson at the Eureka Weather Station. New Land 2013 Expedition РEllesmere Island. ©NewLand2013.com
New Land 2013 Ellesmere Island Expediton

John Huston and Tobias Thorleifsson at the Eureka Weather Station. New Land 2013 Expedition РEllesmere Island. ©NewLand2013.com